Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het geheel van de inhoud van de website en dienstverlening van ikwilmelatentesten.nu

 

Algemeen

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie op ikwilmelatentesten.nu volledig, juist en actueel is. Desondanks kunnen wij geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op ikwilmelatentesten.nu, waaronder informatie over het coronavirus en de beschikbare tests.

Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende soorten tests en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door ons weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandelmethodes, de verschillende tests of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.

Klopt er iets niet? Laat het ons dan graag zo snel mogelijk weten en wij zullen het waar nodig aanpassen. Handelingen verricht op basis van de door ons weergegeven informatie zijn volledig op eigen risico.

 

Informatie over de maatregelen en/of reisbeperkingen per land

Alle door ons gepubliceerde informatie over de maatregelen en/of reisbeperkingen van verschillende landen is uitsluitend afkomstig van het verschillende bronnen, zoals het Ministerie van Buitenlandse zaken, zoals gepubliceerd op www.nederlandwereldwijd.nl. Ondanks onze beste inzet kunnen wij niet garanderen dat het door ons gepresenteerde overzicht de meeste volledige, juiste of actuele weergave is van de werkelijkheid of vrij is van alle fouten.

Voor het meest recente overzicht raadpleeg altijd zelf de website van www.nederlandwereldwijd.nl. Neem bij twijfel over de weergegeven informatie altijd contact op met ons, het Ministerie van Buitenlandse zaken en/of de bevoegde autoriteiten van het land dat u wenst te bezoeken.

 

Informatie afkomstig van aanbieders

Alle door ons weergegeven informatie over de aanbieders van tests, de inhoud van hun dienstverlening en het gepresenteerde aanbod is uitsluitend afkomstig van die aanbieders zelf. Wij kunnen niet instaan voor de strekking of betrouwbaarheid van het weergegeven aanbod. De eindkeuze voor een aanbod is nadrukkelijk op eigen verantwoordelijkheid.

Neem bij twijfel over de inhoud of kwaliteit van de door aanbieders verstrekte informatie of dienstverlening altijd contact op met ons, de aanbieder zelf en/of de accrediterende instantie(s).

 

Medisch advies

De informatie op ikwilmelatentesten.nu dient onder geen enkele omstandigheid te worden opgevat als medisch advies of vervanging voor raadpleging van een bevoegd medisch hulpverlener. Neem bij ernstige gezondheidsklachten altijd contact op met een (huis)arts of de huisartsenpost.

Bel voor levensbedreigende spoed altijd onmiddellijk 112.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn zelf geen aanbieder van tests en ons interactief platform stelt consumenten slechts in staat om een aanbieder daarvan te vinden en boeken. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie, organisatie en uitvoer van de tests. Wij zijn geen partij bij de overeenkomst tussen de aanbieder en consument en kunnen niet instaan voor de inhoud daarvan. De aanbieders van tests zijn zelf volledig aansprakelijk voor schade die direct of indirect verband houdt met hun aanbod of de uitvoering van hun dienstverlening.

Klachten over een aanbieder dienen in de eerste plaats gericht te worden aan die aanbieder. Blijft een aanbieder in gebreke de klacht af te handelen? Neem dan contact met ons op en wij zullen indien nodig stappen ondernemen de aanbieder van ikwilmelatentesten.nu te verwijderen. Behoudens uitzonderingen betrekken wij ons echter niet bij de inhoud en afhandeling van de klacht of de uitkomst van eventuele vervolgprocedures.

 

Intellectuele eigendom

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de inhoud van ikwilmelatentesten.nu en dienstverlening voor. Op geen enkele wijze gaan deze rechten over op de bezoeker of wordt een licentie tot verder gebruik of wijziging hiervan impliciet of expliciet verleend. Behoudens beperkingen gesteld bij wet is het niet toegestaan de materialen op deze website op enige wijze te wijzigen of reproduceren.

 

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor de informatie op ikwilmelatentesten.nu, inclusief de inhoud van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.