Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

1.1. Verkoper: ikwilmelatentesten.nu, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2. Onder “Koper” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met ikwilmelatentesten.nu is aangegaan of zal aangaan en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
1.4. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de Verkoper is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door Verkoper verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst met de Koper.
1.5. Product: de door Verkoper weergegeven en aangeboden professionele testen.
1.6. Opdracht: de opdracht van de Koper aan de Verkoper tot uitvoer van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de Verkoper en/of derden.
1.7. Platform: de door Verkoper beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of dienstverlening; dit interactief platform faciliteert consumenten in het vinden en bestellen van de diensten van aanbieders.
1.8. Dienstverlening: beschikbaar stellen van de volledige inhoud van het interactieve platform ikwilmelatentesten.nu, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies; daarnaast biedt ikwilmelatentesten.nu de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van de beschikbaarheidskalender, bestellings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.

Artikel 2 – Algemeen

2.1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, dienstverlening en overeenkomst tussen Verkoper en Koper en gebruik van het platform, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.3. Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.5. Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.6. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
2.7. Verkoper is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.
2.8. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment onaangekondigd te wijzigen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst, waaronder begrepen elke overeenkomst op afstand, tussen Verkoper en Koper.
3.2. Op iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper zijn ook de gehanteerde voorwaarden van Aanbieder van toepassing. Deze zullen beschikbaar worden gesteld aan Koper voorafgaand aan de overeenkomst. Dit is onafhankelijk van deze algemene voorwaarden.
3.3. Gebruik van de dienstverlening van de Verkoper impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

4.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aankoop van het product of dienstverlening. Indien gebruik wordt gemaakt van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in artikel 4 is voldaan.
4.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Verkoper garandeert niet dat de informatie op de website te allen tijde up-to-date is met betrekking tot beschikbare voorraad. Verkoper heeft te allen tijde het recht de koopovereenkomst te ontbinden wegens een tekort aan product. Dit tekort kan met name ontstaan doordat overheden de levering aan Verkoper beperken dan wel wanneer niet redelijkerwijs van Verkoper kan worden gevergd dat zij nieuwe voorraad verkrijgt. Verkoper kan wegens tekort aan voorraad van het product te allen tijde de koopovereenkomst ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.
4.3. Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper binnen 24 uur langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kunnen zowel de Koper als de Verkoper de overeenkomst ontbinden.
4.4 Indien Koper het aanbod heeft aanvaard, geeft Koper opdracht aan Verkoper tot communicatie van de overeenkomst aan Aanbieder en/of verwerking van de daaraan verbonden betaling.
4.5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Daaronder is inbegrepen: de tijd, datum en locatie van afname, de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten en de voorwaarden en overige eigenschappen van de dienstverlening in brede zin.
4.6. Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het adres van de Verkoper waar de Koper met klachten terecht kan;
• in het geval van een verkoop aan een consument de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
4.7. Verkoper en Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.
4.8. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW. Prijzen zijn exclusief verzendkosten (indien van toepassing).
4.9. Verkoper kan gebruik maken een derde betalingsverwerker voor ontvangst, uitvoer en verwerking van de betaling. Conform de daarvoor geldende voorwaarden, komt tevens een overeenkomst tot stand tussen Koper en de derde betalingsverwerker.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen kan via het platform betaald worden via de aangesloten betaalsystemen. De derde betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoer van de opdracht.
5.2. Na betaling van Koper zal Verkoper zorg dragen voor de correcte uitvoer en communicatie hiervan jegens Koper en Aanbieder.
5.3. Facturen zullen worden verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres, tenzij anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens Verkoper onverlet laat.
5.4. Indien betaling is overeengekomen in afwijking van dit artikel en indien niet anders schriftelijk is overeengekomen dienen facturen via een automatische incasso te worden voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.
5.5. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.6. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
5.7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.8. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Verkoper heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de Koper van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de Koper.

Artikel 6 – Levering en levertijd

6.1. Na bestelling en bevestiging van Aanbieder, ontvangt Koper binnen 24 uur een e-mailbevestiging met melding van het product en/of dienstverlening, aantal, de prijs en het bestelnummer.
6.2. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling afgeleverd. Verkoper streeft ernaar om bestellingen tussen de vijf (5) en 15 (vijftien) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. Indien niet nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen kunnen aan deze termijn geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen.
6.3. Indien het product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product verwacht wordt weer leverbaar te zijn. Verkoper kan aan deze verwachting niet worden gehouden.
6.4. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres of op locatie van Aanbieder.
6.5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.
6.6. Vanaf het moment dat Verkoper de bestelling ingeleverd heeft bij de bezorgdienst is Verkoper niet meer verantwoordelijk voor de schade of zoekraken van de bestelling tijdens het verzendproces.

Artikel 7 – Annuleringen of wijzigingen

7.1. Wij kunnen geen testen terugnemen vanwege kwaliteitseisen.
7.2. Overeenkomsten kunnen slechts binnen de eerste 24 uur na bevestiging worden geannuleerd bij Verkoper en/of Aanbieder, behoudens andersluidend beding in de voorwaarden van Aanbieder of voor zover dit strijd oplevert met de wet en de redelijkheid of billijkheid.
7.3. Tot het moment van bevestiging, kan een bestelling nog op verzoek van Koper geannuleerd worden door Verkoper. Wanneer de bestelling bevestigd wordt voordat Verkoper het verzoek tot annulering heeft verwerkt, dan wordt deze alsnog definitief en zal de bestelling geannuleerd moeten worden door Aanbieder.
7.4. Het risico op tijdig annuleren bij Verkoper en verwerking van een annulering door Verkoper ligt nadrukkelijk bij Koper.
7.5. Koper dient ieder verzoek strekkend tot annulering of herroeping van een bevestigde bestelling direct te richten aan Aanbieder.
7.6. Wijzigingen van bevestigde bestellingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden of goedkeuring van Aanbieder.
7.7. Koper dient ieder verzoek tot wijziging van een bevestigde bestelling direct te richten aan Aanbieder.
7.8. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan Aanbieder.
7.9. Verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen, voordat deze zijn bevestigd door Aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel ontvangen betalingen.

Artikel 8 – Restitutie

8.1. Restitutie van door Verkoper ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde bestellingen en/of fouten of storingen in het betalings- of bestelproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.
8.2. Restitutie van bevestigde bestellingen is de verantwoordelijkheid van Aanbieder. Na goedkeuring van de annulering zal deze conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden overgaan tot restitutie.

Artikel 9 – Garantie

9.1. Het door Verkoper geleverde product wordt zonder garantie door Verkoper geleverd. Uitsluitend de garanties, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld, zullen ingevolge de wet gelden. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Verkoper voor rekening van de Koper. De verzendkosten naar de Koper nieuwe artikel zijn voor rekening van Koper.
9.2. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Verkoper is Verkoper nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de Koper. Verkoper is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
9.3. Indien Verkoper, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
9.4. Er kan geen sprake zijn van garantie als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht; – als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
9.5. De Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Verkoper mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
9.6. Het is mogelijk dat Verkoper op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 10 – Opschorting en ontbinding

10.1. Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt; sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering; Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper; Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2. Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Hiervan is zonder meer sprake indien de levering van product aan Verkoper om welke reden dan ook stagneert.
10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. De door Verkoper aangeboden testen van Aanbieder op het platform zijn professioneel. Verkoper kan op geen enkele wijze instaan voor de handelingen van de door Verkoper weergegeven Aanbieder op het platform, ondanks de door Verkoper betrachte zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de dienstverlening. Verkoper wijst dan ook nadrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor handelingen verricht door Aanbieder.
11.2. Verkoper kan niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het aanbod van Aanbieder. Verkoper is nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen Koper en Aanbieder. Verkoper wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade die middelijk of onmiddellijk het gevolg is van de overeenkomst tussen Koper en Aanbieder.
11.3. Verkoper geeft geen enkele zekerheid over de testuitslag en is niet verantwoordelijk voor de uitslag. De betrouwbaarheid van de testuitslag is sterk afhankelijk van de mate van zorgvuldigheid van het (zelf) uitvoeren van de test, alsook van het moment waarop wordt getest. Koper is zich bewust van de mogelijkheid dat de testuitslag negatief is terwijl wel sprake kan zijn van een besmetting, alsook dat de testuitslag positief kan zijn terwijl geen sprake is van besmetting, dan wel dat inmiddels sprake is van genezing. Koper is zich tevens bewust dat de testuitslag uitsluitend iets zegt over de eventuele aanwezigheid van antilichamen in het bloed en dat de testuitslag geen medische uitslag is. De testuitslag geeft geen indicatie van hoe ziek de persoon is bij wie de test wordt uitgevoerd dan wel van de mate van gevaar voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Koper is zich ervan bewust dat een vals negatieve testuitslag betekent dat u ondanks een negatieve uitslag wel bent besmet en (al of niet in een later stadium) zelf ziek kan worden dan wel derden kan besmetten. Koper is zich tevens ervan bewust dat een vals positieve uitslag kan meebrengen dat eventueel ten gevolge daarvan genomen maatregelen onnodig waren. Eventuele opvolging na de uitslag is de verantwoordelijkheid van de Koper. Het gebruik van de zelftest ontslaat Koper nooit van de eigen verantwoordelijkheid een arts te raadplegen indien de gezondheidstoestand dan wel de overige omstandigheden daartoe noopt/nopen. Gebruik van de test en de uitslag geschiedt altijd voor eigen rekening en risico.
11.4. Behoudens, door de Koper te bewijzen, opzet of grove schuld van Verkoper of van onze ondergeschikten is Verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Verkoper geleverde.
11.5. Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.
11.6. Indien Verkoper een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
11.7. De Koper is gehouden Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor Verkoper door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door Verkoper.
11.8. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.9. Indien Verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met Koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Koper haar ter zake volledig vrijwaren.
11.10. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
11.11. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan Koper Verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.
11.12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of haar ondergeschikten.

Artikel 12 – Incassokosten

12.1. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een minimum van € 40,00.
12.2. Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 13 – Risico-overgang/transport

13.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop de producten aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
13.2. Indien en voor zover Verkoper transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door Verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt Koper alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
13.3. Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
13.4. Iedere rechtsvordering van Koper op Verkoper verjaart na verloop van 2 jaar voor consument en 5 jaar voor zakelijke Koper, te rekenen vanaf de datum van levering.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, en overheidsingrijpen, ook die van buitenlandse overheden, in het algemeen.
14.3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
14.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.5. Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
15.2. Alle door Verkoper geleverde zaken, verstrekte monsters, berekeningen, brochures, cursusmateriaal, hand- outs, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
15.3. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
15.4. Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde materialen of de bijsluiter te verwijderen. Koper heeft kennis genomen van deze bijsluiter en de geleverde materialen en Koper zal voorafgaand aan wederverkoop/gebruik deze kennis/gegevens doorgeven aan de gebruiker/consument.

Artikel 16 – Persoonsgegevens

16.1. Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 – Geschillen

17.1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
17.2 In geval van een geschil of onenigheid over Verkoper, dient Koper dit binnen een redelijke periode schriftelijk aan Verkoper mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.
17.3 Voor klachten over de dienstverlening van Aanbieder dient Koper zich in de eerste plaats tot deze te richten. Bij tekortschieten van Aanbieder bij beslechting kan dit worden meegedeeld aan Verkoper, zodat deze onderzoek kan verrichten en bij ernstig en/of herhaaldelijk tekortschieten van Aanbieder zijn aanbod van het platform zal verwijderen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Verkoper is gevestigd.